RYDYM YN CASÁU LLYSIAU

Mae traean o blant ysgolion cynradd Prydain dros eu pwysau neu’n ordew. Mae pob math o bethau y dylid neu y gellid eu gwneud, ond dyma un dull syml iawn a fydd yn cael effaith enfawr- darbwyllo plant i fwyta mwy o lysiau.

Ond mae problem … nid yw llawer o blant Prydain yn hoffi llysiau mewn gwirionedd. Yn wir, nid yw 80% ohonynt yn bwyta digon o lysiau.

HYSBYSEBION LLYSIAU

Mae ein plant yn cael eu bombardio â hysbysebion drwy’r dydd, ond dim ond 1.2% o’r bwyd a diod a hysbysebir ar y teledu sydd yn llysiau. ‘Does ryfedd fod cyn lleied yn bwyta digon ohonynt! Er mwyn tynnu sylw at yr her hon, lansiwyd cystadleuaeth hysbysebu gennym mewn cydweithrediad â Syr John Hegarty a Hugh Fearnley-Whittingstall.

HELO... VEG POWER

Cafodd yr hysbyseb fuddugol ei chreu gan ifour ac aeth yn ei blaen i gael ei darlledu mewn 5,000 o leoliadau ledled y wlad. Aeth pethau ychydig yn wallgof ar gyfryngau cymdeithasol gydag enwogion, gwleidyddion, ysgolion a chefnogwyr yn ymuno yn yr hwyl.

Poster i'w lawrlwytho

CRONFA DORFOL

Ym mis Mehefin 2018, llwyddwyd i gasglu cronfa dorfol o £100,000 i ariannu lansio VEG POWER. Mae ein cefnogwyr yn cynnwys archfarchnadoedd, adrannau o’r Llywodraeth, cogyddion, grwpiau cymunedol, tyfwyr llysiau a phobl yn rhoi punt neu ddwy i gefnogi ein cenhadaeth.

Cefnogi Veg Power

BWYTA MWY O LYSIAU

Rydym yn ceisio ysbrydoli plant, cefnogi rhieni ac annog pawb i fwynhau mwy o lysiau beth bynnag ydyw eu dewisiadau eraill.

Ein neges yw iechyd da, egni a blas gwych. Rydyn ni’n canolbwyntio ar un peth, ac un peth yn unig: BWYTA MWY O LYSIAU. Nid oes gennym farn ar darddiad llysiau, nid ydym yn rhoi sylwadau ar wahanol ddeietau penodol ac rydym yn caru pob un llysieuyn.

Y LLYFR GWIRIONEDDOL EPIG ...

Roeddem am ddiolch i’n cefnogwyr niferus a roddodd o’u hamser, eu hadnoddau a’u cyllid i wneud hyn yn bosibl. Crëwyd y “Llyfr Gwirioneddol Epig” i ddiolch i’r rhai a gyfranodd ac a gefnogodd. Dyma’r canllaw ar sut i gael eich plant i fwyta mwy gydag awgrymiadau a ryseitiau gan y cogyddion gorau a rhai sy’n mwynhau bwyd led led y wlad.

Canfod mwy

BWYTEWCH Y LLYSIAU I’W LLETHU

Ers casglu’r arian torfol, rydym wedi partneru ag ITV, a chyda chefnogaeth Adam & Eve/DDB (Asiantaeth Ymgyrchu y flwyddyn am y pedair blynedd diwethaf) a nawdd gan 11 archfarchnad, Bird’s Eye, elusen Guy’s & St Thomas a llawer o rai eraill rydym wedi gallu lansio’r ymgyrch fwyaf a mwyaf beiddgar o safbwynt iechyd cyhoeddus yn hanes llysiau. Ein cenhadaeth: Cael plant yn gyffrous am lysiau.

MESUR EIN HEFFAITH

Byddwn yn cynnal gwerthusiad trylwyr o’n hymgyrch, gan ystyried ei chyrhaeddiad yn ogystal â’i heffeithiau ar agweddau ac ymddygiad (megis gwerthiant llysiau). Byddwn yn gwneud hyn gyda mewnbwn arbenigol gan Kantar Worldpanel, Prifysgol Caergrawnt, Prifysgol Rhydychen, Pearl Metrics ac Adam & Eve/DBB. Byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau’r gwerthusiad hwn fan yma.